Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 113,839

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 2277» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 159. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Donker, waarvan
de moeder is geweest Lijsbet Floris Binnenwijsen, genaamd Lijsbet Jans Donker.
17-12-1737 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Droog in de Beemster en
Pieter Aldertsz in de Purmer aan zijn kind voor moeders erfenis 1/3 in land in de
Beemster.

06-12-1756 Jan Claasz Boom, getrouwd met Lijsbet Jans Donker, ontvangt ten overstaan van de
voogden van zijn schoonvader het bovenstaande bewijs. 
Donker, Elisabeth Jansd (I41275)
 
202 16-02-1723 Neeltje Adriaansz, weduwe van Juriaan Kieft, in zijn leven raad en oud schepen dezes stads ter eenre en Trijntje Kieft, weduwe wijlen Lucas Mens, beiden alhier woonachtig ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, namelijk een huis op de hoek aan de westzijde van de Princesteeg. De negotie in huiden, leer en anders blijft voor rekening van Neeltje Adriaansz; Trijnje Kieft zal haar moeder zolang die niet hertrouwd is behulpzaam zijn, waartegen de moeder haar voorn: dochter, benevens haar tegenwoordige kinderen, zal moeten onderhouden, zolang zij niet getrouwd is en bij haar moeder zal blijven inwonen.
Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje en Juriaan Mens, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lucas Mens, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Kieft.
10-09-1726 De moeder Trijntje Kieft ter eenre en de voogden Meijndert Lucasz Mens en Juriaan Putoor ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
23-12-1727 De voogden Juriaan Putoor, Claas Wagenaar en Sijmon Monnikendam hebben een losrentebrief van f 500.- op naam van Trijn Jans Floris in dato 12-05-1643 bovengebracht, door Trijn Jans Cruijvs aan de kinderen gelegateerd.
31-08-1728 De voogden Claas Wagenaar, Simon Monnikendam en Juriaan Putoor laten ter presentie van de moeder Trijntje Kieft de goederen registreren de kinderen van hun grootvader Meijnder Lucasz Mens, overleden alhier, aanbestorven. De voorn: Claas Wagenaar als behuwd vader en administrerende voogd en zijn vrouw Trijntje Kieft wordt toegestaan de revenuen te mogen genieten.
09-08-1740 Juriaen Mens, getrouwd, ontvangt met consent van zijn behuwd vader en voogd zijn goederen.
16-01-1742 Neeltje Mens, 25 jaar geworden. ontvangt met consent van haar behuwd vader en voogd Claas Wagenaar de goederen. 
Kieft, Trijntje Juriaansd (I32412)
 
203 16-02-1723 Neeltje Adriaansz, weduwe van Juriaan Kieft, in zijn leven raad en oud schepen dezes stads ter eenre en Trijntje Kieft, weduwe wijlen Lucas Mens, beiden alhier woonachtig ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, namelijk een huis op de hoek aan de westzijde van de Princesteeg. De negotie in huiden, leer en anders blijft voor rekening van Neeltje Adriaansz; Trijnje Kieft zal haar moeder zolang die niet hertrouwd is behulpzaam zijn, waartegen de moeder haar voorn: dochter, benevens haar tegenwoordige kinderen, zal moeten onderhouden, zolang zij niet getrouwd is en bij haar moeder zal blijven inwonen.
 
Arijansd, Neeltje (I32424)
 
204 16-03-1683 EEN STUCK LANT TOT PURMERLANT
Verkoper: Willem Claesz Pet als voogd voor zijn moeder, Griet Alberts, weduwe van Claas Willemsz Pet wonende te Oostzaan.
Koper: Hendrick Fredricksz Backer, presiderend schepen van Purmerland.
Transactie: Een stuk land te Purmerland, 700 roeden, genaamd "Sipkis Ven", Claes Willems ten N en het "Papelant" ten Z. Prijs: F. 450-00-00. 
Mul, Grietje Albertsd (I2870)
 
205 16-04-1772 TESTAMENT 3658 AKTE 169
Testament op de langstlevende van Jan Claasz de Boer en Maartje Cornelis Koeman,
echtelieden te Ilpendam. Zij legateerd aan Jan Cornelisz Koeman een kerkboekje
waar Aaltje Pieters Zijp op staat en aan Jan Claasz de Boer een kerkboekje waar
Dieuwertje Jans op staat. 
de Boer, Jan Klaasz (I17783)
 
206 16-06-1705 BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 17
Elisabeth Buijs, weduwe van wijle Willem Goudt geeft te kenne dat ze aan haar zoon Pieter Buijs als bewijs van vaderlijk erfdeel een obligatie heeft uitgekeerd F. 5000-00-00 op het gemeene land ten name van Matthijs Leenderts. 
Buijes, Elisabeth IJsbrandsd (I44406)
 
207 16-06-1786 VERKOOP VAN HUIZEN EN ERVEN TE ILPENDAM 3650 FOLIO 321-V
Verkoper: Trijntje Hardebol, voor zichzelf, wonende te Ilpendam. Pieter Boon en
Adriaan Goejewijn, regenten van het weeshuis te Monnickendam voor
Aaltje Hardebol. Enige erfgenamen van Cornelis Kalkman alhier
overleden.

Koper 1: Harmen Boudewijns uit Ilpendam

T r a n s a c t i e :

Een huis en erf te Ilpendam in de hoek, binnendijks, Jan Verhorst ten Z
en de overledene zijn huis ten N. F. 166-00-00.

Koper 2: Teunis Jansz Lindeboom uit Ilpendam

T r a n s a c t i e :

Een huis en erf te Ilpendam in de hoek, binnendijks, de overledene zijn
huis ten Z en Staphorst zijn stal ten N. F. 159-00-00. 
Hardebol, Trijntje Laurensd (I28206)
 
208 16-10-1689 (116) Maritje Jacobs, huisvrouw van Cornelis Claesz Sotereeckenen, jegenwoordig gevangen tot Thoulon, en Lobberig Jacobs, weduwe van Claes Sijmonsz Roodt, wonende te Zuiderwoude, regelen hun geschil na bemiddeling door de schepenen Jacob Pietersz Cock, Cornelis Jansz Molenaer en Dirk Cornelisz Visscher en de secretaris. Bruijn, Maartje Jacobsd (I46674)
 
209 16-11-1707 Jan Baartsz Hillen te Broek op Langedijk verkoopt aan Claas Willemsz Houwen (gehuwd met Hillegont Jacobs Koedijk, 2e x Hendrik Leeuwen) de helft in een stuk grasland, groot het gehele stuk 8g. 4sn. Aan de oostwal, belend Jan Jansz Bakker ten N. en de Moeije Peetesloot ten Z., gemeen en onderdeel met de koper. f 452,--


C68 huis en erf , thans Dorpssraat 382 Zuid-Scharwoude

03-10-1662 Cornelisz Jansz Smit.

16-04-1713 Claas Houwen

10-04-1714 Willerm Houwen

10-05-1723 Claas Gerritsz Houwen

10-05-1724 Claas Houwen

24-02-1731 Klaas Willemsz Houwen huur f 20,--

20-04-1741 De weduwe Klaas Willemsz Houwen

10-05-1744 De weduwe Klaas Houwen

19-05-1752 Hendrik Leeuwen.

1754 Rijer Pover verponding

31-05-1759 Reijer Pover

12-02-1761 Jan Jansz Bouwens, gehuwd met Hilgont Leeuwen, dochter van Hendrik Leeuwen en Hilgont Jacobsd Koedijk, ontvangt een huis en een erf uit de boedel van genoemd overleden echtpaar, belend de weduwe Simon Stammes ten Z. en Reijer Pover ten N.


B503 Claas Houwen - Oppervlakte 00.14.20 ha

B504 Sloot - Oppervlakte 00.02.70 ha

1 feb. Dirk Landmeter te Noord-Scharwoude, in huwelijk hebbende Grietje Leeuwen, Jan Bouwens x Hillegont Leeuwen te Zuid-Scharwoude en Pieter Boogert x Maartje Leeuwen te Broek, te zamen kinderen van Hendrik Leeuwen en Trijntje Houwen voor 1/3 Kornelis en Sijmon Ridder wonende te Broek zijnde kinderen van Hendrik Ridder en Neeltje Houwen samen voor 1/3 en dus te zamen voor 2/3 portie erfgenamen van Claas Willemsz Houwen overleden te Zuid-Scharwoude. Zij verkopen aan Cornelis, Dirk, Klaas, Jan en Adriaan Dirksz Glasekas dit deel van een akker zaadland in de Jannesloot, groot 6s. 10r., belend de koper ten W. en Claas Hopman annex ten N.
[Noord-Scharwoude 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste doorvaartveiling, p. 133] 
Houwen, Klaas Willemsz (I53230)
 
210 16-12-1746 BOEDELINVENTARIS 3658 AKTE 23


Inventaris van de geabandonneerde boedel van Jan Klaasz Alis, in de Purmeroverleden. In ventaris van een boerderij met vee en kaasgereedschap. O.a. Een vierde deel in een stuk land, 600 roeden in de Purmerlanderpolder, Muus de wit ten Z en Pieter Duijfs ten N. 
Ales, Jan Klaasz (I65847)
 
211 16-4-1713: Claas Sijberts Speelder, schout en schotvanger te Ouddorp, benevens de andere erfgenamen van Maartjen Jan Priggers, verkopen aan Cornelis Michielsz Glasekas, onze inwonende buurman, een akker zaailand op Aagtesloot, groot 6 snees 12 rd 7 voet,voor 17 gulden [ORA Zuid Scharwoude, inv.nr. 6158]
30-4-1728: Cornelis Michielsz Glasekas, wonend te Broek op Langedijk, verklaart uit hoofde van geleende penningen schuldig te zijn aan Hendrik Pietersz de Graaff, schipper alhier, een som van 1100 guldens [ONA Zuid-Scharwoude, not. van Twuijver; inv.nr.6577]. 
Glasekas, Cornelis Michielsz (I40659)
 
212 16-6-1752: Jan Swaag, in de Hr Huijenwaart, en Gerrit Stoel, alhier wonend, voogden over Aaltje Oudes, minderjarige nagelaten dochter van Jan Oudes en Jannetje Fredrix Swaag, laten de volgende goederen registreren, de dochter ten deel gevallen na het overlijden van haar ouders: 2000 gulden aan gereed geld, een stuk weiland op de Voorburgsloot, een stuk bouwland aan de Breggesloot genaamd Oom Wilms ent, een stuk bouwland aan Sijbout Ettessloot, een akker bouwland aan de Boomgaardsloot, en onder Broek nog twee stukken bouwland. Mede compareerde Jacob Oudes, broeder van Aaltje Oudes, die verklaart de 2000 gulden onder zich in bewaring te hebben genomen. Op 15-12-1752 compareert Pieter Pietersz de Graaf, als in huwelijk hebbend Aaltje Jans Oudes, die verklaart de goederen ontvangen te hebben [ORA Zuid-Scharwoude, inv.nr.6177].
25-11-1752: Pieter Pietersz de Graav jongman en Aaltje Jans Oudes jongedr van Zuijdscharwoudt als voornemens zijnde met elkander te trouwen haar aangegeven ieder van hun te gehooren onder de classis van ses, en dus te samen f 12-0-0 [Zuid-Scharwoude Impost trouwen].
7-6-1753: Pieter Dircxz Backer wonende tot Broek, heeft getransporteerd aan zijn zoon Pieter Prsz de Graav, wonend alhier, een huis en erve, zijnde een bakkerij, staande en gelegen bij de Crommebrug, en een huisje en erve gelegen geneven het voorgaande, benoorden de kerkelaan, naast het dorpsraadhuis, voor een som van 600 gulden. Op 4-6-1756 verkoopt Pieter Pietersz de Graav deze bakkerij aan Jan Pietersz Backer, met het pakhuisje naast het raadhuis, voor 700 gulden en een custingbrief van 800 gulden [ORA Zuid Scharwoude, inv.nr. 6162].
140. 
Swaagh, Jantje Frederiksd (I40679)
 
213 16-O2-1709EEN STUCK LANDT LEGGENDE AGTER "T WINT
Verkoper: Albert Dircksz Ruijter uit Purmerland en Jan Dircksz Ruijter uit de Wormer
Koper: Cornelis Dircksz Aeijer te Purmerland.

Transactie:Een stuk land, achter het Windt, 275 roeden, 14e Weer no 26, Dirck
Bus (Busch) ten Z en ten N. F. 45-00-00.26-04-1732 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND TE PURMERLAND FOLIO 21-R
Verkoper: Jan Willemsz, schipper te Kwadijk

Koper 1: Albert Albertsz de Ruijter uit Purmerland 
de Ruijter, Albert Dirksz (I36360)
 
214 16/2 1747 Juffr. Sijtje Dekker wede. van Jacob Groot te Edam, door zwakte niet in staat bevindende eed af te leggen, machtigt Jacob Dik, haar meesterknecht. Dik, Jacob (I66482)
 
215 16/6 1674 Ong. gelijkluidende verklaring door Mr. Jan Dignoms (teekent: Dingenooms), Claes Hendricksz Bouwes, Jan Jacobsz Kaal, Claes Jansz Hoots, Pieter Jansz Prijs en Corn. Jansz Kattoen wonende tot Quadijck o.v.v. vredemakeren van Quadijck. Hier brengt het beste land op 3 gld en het slechte 2 g1d 3 st.. Idem huer 16 gld en 7 gld. Kaal, Jan Jacobsz (I25207)
 
216 1645 Huijbert Jansz Mijns Ven groot 9-3-0
Eigenaar de erve van Jan Claesz Koedijck 
Koedijk, Jan Klaasz (I53231)
 
217 1655 1 mrt. Hendrick Jacobsz Patervaer wonende op het Zeglis te Alkmaar verkoop aan Henderijck Henderijcksz op te Wiel wonende, een zaadakker groot 10 S. 3r. 1v. gelegen voor de huizen belend met Mr. Willem Jansz ten W., Aerian Jacobsz Jongkint ten O., de schouteslootten N.


1655 28 Jan. Henderick Henderijcksz Seun verkoopt aan Aerian Gertsz een huisje met een erf gelegen belend de erfgenamen van Jacob Cornelisz Capers ten W., de erfgenamen en de weduwe van Jan Pietersz Oudorp ten N. de Heeregraft ten O., met een vrije doorgang van achtereren tot aan de Burghsloot, met een aanleg voor schuitje of praam of omgekeerd.


1661 2 feb. Jacob Pietersz te Dirkshorn verkoopt aan Hendrick Hendericksz Zeun een voorhuis en een keuken. Het merendeeel te neder gevallen, met gang en aanleg alhier, zoals Maertien Pietersz het ontvangen en bezeten heeft. Belend met de koper ten O., Harmen Arentsz ten N. en Trijn Aerians ten Z. 
Zeun, Hendrik Hendriksz (I51485)
 
218 1658 met attestatie van Schardam naar Oosthuizen Lambertsd, Hillegonda (I19966)
 
219 1684 Jacob Gerritsz Koedijk met zijn vrouw Trijntje Jans zijn f. 500,-- schuldig aan Jacob Cornelis Jansz Vlaenderen, poorter der stad Alkmaar, onderpand is dit stukje land gelegen in het Kerkmeertje.
1730 Door Claas (Willemsz) Houwen, gehuwd (ca 1707)met Hilgont Jacobs Koedijck verkocht aan Grietje Pieters, weduwe van Cornelis Dool.
1685 Jacob Gerritsz Koedijck onse confrator vercoght aan Cornelis Pietersz Metselaer, onse buurman een huijse en erve staende en gelegen op de Zuijder Kercke Buurt. 
Koedijk, Jacob Gerritsz (I53226)
 
220 1685 24 feb De edele Hendrik Hendriksz Seun en Cornelis Hendriksz de jonge, last hebbende van hun vader Hendrik de oude, verkopen aan Mr. Heertje Kruijff een akker zaadland in de polder genaamd het Breedt grrot 6s. 14r. 6v. belend met Lammert Lipkes annex ten O. en Jan Gerritsz Mantjes ten N.


1685 28 feb. De edele Henderik Henderiksz Seun en Cornelis Hendriksz de jonge, als last hebbende van hun vader Henderik Henderiksz de oude en zich sterk makende voor de mede-erfgenamen van zaliger Henderik Henderiksz de oude en Jan Jansz Coormen, als last hebbende van zijn moeder Trijn Jans, laatst weduwe van voornoemde Henderik de oude, verkopen aan Jan Jansz Broers een akker zaadland in de polder op Callebos, groot 10 s. 2R., zijnde 7S.; 4r., en 2 v. ou dlan en 2s. 17r. 10v. dam en rietveld, doch dam en rietveld voor half land, belened Griet Jongkints ten N. en juffrouw Cornelis ten Z.


1686 28 Jan. Hendrik Hendriksz Zeun, mede voor zijn mede-erfgenamen van zaliger Hendrik Hendriksz de Oude en bekende hebben verkocht aan Cornelis Hendriksz de Jonge, schepen, een akker zaadland in de Schoutesloot, grrot 9s. 14r. 6v. belend Claas Freeksz ten W., Jacob Jongkint ten O., belend een de gemmeene sloot ten N.
Inwoners Noord-Scharwoude 1690: Henderick Hendericksz Seun, een man, een vrouw, een kind boven 10 jaar
1734 Zaadland aan ende beoosten de Diepsemeer, de 2 ackers benoorden Oom Jaap Bosje van Adriaan Graav groot 15 snezen. Vercogt aan Hendrik Zeun van Koedijk. 
Zeun, Hendrik Hendriksz (I51482)
 
221 17 kinderen

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.154
Gemeente: Zuid-Scharwoude
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 02-09-1865
Bruidegom Klaas Krap
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Winkel
Bruid Neeltje Keizer
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Barsingerhorn
Vader bruidegom Pieter Krap
Moeder bruidegom Jantje Eriks
Vader bruid Arien Keizer
Moeder bruid Trijntje Keesman
Nadere informatie beroep Bg.: dagloner; beroep Bd.: dienstmeid
 
Krap, Klaas Pietersz (I3292)
 
222 17-03-1731 VERKOOP VAN TWEE HUIZEN EN ERVEN TE ILPENDAM
Verkoper: Cornelis Veen en Pieter Boon, regerende burgemeesters te Ilpendam
Koper 1: Jacob Jacobsz Bosschieter uit Ilpendam

Een huis en erf met een schuur en een tuin te Ilpendam, op het Zuideind binnendijks, Cornelis Pietersz ten N en Aeltje Jacobs weduwe van Claes Kout ten Z. F. 36-00-00.
Koper 2: Aeltje Jacobs Bosschieter, weduwe Claes jansz Kout uit Ilpendam. De helft in een huis en erf te Ilpendam op het Zuideind binnendijks, de koper ten Z en Jacob Jacobsz Bosschieter ten N. F. 6-00-00 
Bosschieter, Aaltje Jacobsd (I60148)
 
223 17-09-1764 TESTAMENT 3658 AKTE 113


Testament van Dirk Jansz Ales, jongeman, ca 21 jaar wonende te Purmerland als dienstknecht bij de weduwe van Ariaan Willemsz. Hij benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen Pieter Claasz Boksz en Lijsbeth Burghs, beiden wonende te Ilpendam. 
Ales, Dirk Jansz (I65866)
 
224 17-10-1722 BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 41
Grietje Jacobs, weduwe van Jacob Jansz Buijs uit den Ilp, geassisteerd met haar aanstaande man Gerrit Claasz uit Landsmeer ter eenre, Jan Claasz Buijs, Dirk Jacobsz Rimp en Jan Jacobsz Rimp, als grootvader, ooms en voogden over Jacob Jacobsz Buijs en Jan Jacobsz Buijs, onmondige kinderen van Jacob Jansz Buijs en Grietje Jacobs voornoemd, ter andere zijde. De kinderen krijgen elk F. 10-00-00, alsmede de kleding van hun vader. 
Rimp, Grietje Jacobsd (I28179)
 
225 17-11-1911 naar Bloemendaal Hartog, Gerrit Jansz (I57565)
 
226 17-11-1937 vertrokken naar Bloemendaal.
Jeannette’s broer W.F. Allan voegde zich in 1919 bij de zaak van haar man. In 1936 werdt hij burgemeester van de Koog. 
Allan, Jeannette Marie (I24286)
 
227 17-5-1722 met attestatie van Benningbroek (belijdenis 15-1-1708 Westwoud)
Scoolmeester 
Galis, Klaas Jansz (I22753)
 
228 17/1 1690 Contr. v.d. Eers. Jan Jansz Slo(d)t en Jacob Arentsz in egte hebbende Maritje Jans Slot, meerderj. kinderen van wijlen Jan Jansz Slot en van Maritje Gerrits Mol ter eenre en Aris Gerritsz Mol woonachtigh tot A'dam en Claes Cornelisz Kleijn(e) Mr. Schoenmaker te Edam, als voogden over de nog minderj. kinderen van Jan Jansz Slot en Maritje Gerrits Mol zalr, met name Aegje, Pieter en Aefje Jans Slot ter andere zijde, komen tot accoord over de nalatenschap.


Staat van de goederen van Pieter, Aechie en Aefie Jans, nagelaten kinderen van wijlen Jan Jansz Slodt en Maritie Gerrits.
29-11-1689 De voogden Aris Gerritsz Mol en Claes Carelse Kleijns laten de goederen registreren de kinderen van hun vader en moeder zaliger aanbestorven, o.a. een lijfrentebrief ten lijve van Aefie Jans van f 200.- in dato
15-03-1686, een hypothekatie van f 100.- ten laste van Neel Jans Slodts in dato
06-03-1680, een huis op het Bagijnelandt en een huis op de Schepemaeckersdijck.
17-08-1694 Jacob Arentsz van Alcmaer als in huwelijk hebbende Maritie Slodt, Aefie Slots en Aeltie Siocks als in huwelijk hebbende gehad Jan Slodt de Jonge, erfgenamen van wijlen Aeghie Slodts, ontvangen met consent van de gewezen voogden Aris Gerritsz Mol en Claes Carelsz Kleijns de goederen.


15/6 1688 de Eers. Aris Gerritsz Mol, Maritje Gerrits (Mol) wede van wijlen Jan Slot mitsgaders voorn Aris Gerritsz Mol en Sijmon Jacobsz Tralij (?) als vooghden over de 3 naergelaten kinderen van Pieter Gerritsz Moens, ijder voor 1/3 part en allen tesamen erfgen. ab intestato van hun vader en grootvader Gerrit Pietersz Mol, komen tot minnelijck accoort over deze nalatenschap.


15/11 1688 Proc. v.d. Eerb. Maritje Gerrits wede v. Jan Slot op haar broeder Aris Gerritsz Mol woonende tot A'dam. Get.: de E. Pouwels Wappers, out-Burgemr en Raat en Poulus de Gans. 
Mol, Maartje Gerritsd (I56539)
 
229 17/1 1697 De Eers. Pieter Admirael, Dirck Druijst als man van Beertie Admiraels, Gerrit Admirael, Pieter Ruijter als man van Geertie Admiraels, mitsgaders Cornelis Wijbsen Vlieger, Pieter Lambertse en Pieter Admirael als vooghden over de minderj. naergelatene kinderen van wijlen Michgiel Lambertse en Annetie Admiraels, tesamen kinderen en kindtskinderen van wijlen Hillegont Pieters en uijt dien hoofde ijder voor 1/5de part erfgenamen van hun grootmoeder Neel Jans Joens overl. te Edam, alsmede Pieter Heijnsz Vlieger, Jan Heijnsz Vlieger en Heijn Heijnsz Vlieger ieder voor sich, mitsgaders Cornelis Pietersz Keulen (Ceullen), Pieter Heijnsz Vlieger en Jan Reijersz als vooghden over Jan Jansz Hanses de Jonge, gesamentlijck kinderen ende ijder voor 1/4de part erfgenamen van hun overl. moeder Dieuwtie Pieters ende uijt dien hoofde erfgenamen van haer overl. grootmoeder Neel Jans Joens, allen woonende te Edam en Middelie, komen tot verdeeling der nalatenschap van Neel Jans Joens. Beijde groepen krijgen elck 2000 car. glds. (zeer vele handteekeningen. De Admirael's teekenen Ammerael) Admiraal, Pieter Jansz (I61691)
 
230 1704, Leraar doopsgezinde gemeente Oostzaandam
11-08-1709 Volgens resolutie van broederen aan Klaas Karelsz zijn broederschap opgezeit tot zo lange hij zijn leevenswijze & beeterd 
Beduur, Klaas Karelsz (I51965)
 
231 1715 Claas Willemsz Houwen getrouwd met Hillegontie Jacobs Koedijck, wonende te Zuid-Scharwoude verkoopt aan Maartje Jans weduwe van Maijert Pietersz Matselaar een huis en erf en een bogaardje oversloot, belend met Gerrit Jansz Houtkoper ten westen. Koedijk, Hillegonda Jacobsd (I53229)
 
232 1719 20 april. De erfgenamen van Sijmon Krijnen en Neel Willems verkopen aan Jan Cornelisz Bouwens (x Bregt Jans Zeun) een akker bouwland gelegen op de moeijpetesloot grrot 5s. 16r. belend Claas van Twuijver ten O. en Jan Gerritsz Bouwens ten W. f.14,--- ieder snees


1720 20 april Frans Dirksz op 't eiland van Texel verkoopt aan Jacob Aryaansz Oudes, oud-regent te Broek, ongeveer 11s. in een groot stuk weiland, in 't geheel ongeveer 3g. 6s. op de banscheiding van Zuid-Scharwoude en Broek, belend door Bregt Jans, weduwe Jan Cornelisz Bouwens, ten O. en W., de Pieter Hoofdsloot ten N. en de Mayersloot ten Z. voor 45 gulden. 
Zeun, Brechtje (I51668)
 
233 1725: akte Nieuwendam Amsterdams archief A12041000135 no 259 Slinger, Reijmpje Pietersd (I57835)
 
234 1733: Cornelis Glasekas bezit een huis in Zuid-Scharwoude met een huurwaarde van 12 gld. [Verponding Zuid-Scharwoude 1733].
28-5-1751: Hendrik de Graav, Cornelis en Michiel Glasekas wonende alhier, zich sterk makende voor de verdere vrinden en erfgenamen van wijlen Jan Jacobsz Baas en Stijntje Glasekas, beide alhier overleden, hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz Bouwens, oud regent alhier, 3 snezen bouwland in de Koog. Ook verkopen zij aan Jan Steeman een huis en erf aan de Voorburgsloot (belend Dirk en Michiel Glasekas) en aan anderen nog enkele percelen grond [ORA Zuid Scharwoude, inv.nr. 6162].
22-4-1752: In het schip van de kerk in Zuid Scharwoude bevindt zich een steen met de volgende inscriptie: Hier legge begraven / Antje Dirks Schouten / is gerust out 40½ jaer / den 22 April anno 1752 / en haar man Cornelis / Cornelis Glasekas / out 57 jaer is gerust / den 20 Juny 1755 – (een wapen met een zwaan op een pol en daarboven de letters C.C./G.K.) – Creyn Cornelis Gla / secas out 3½ jaar obiit / den 14 Augustus 1719. / Geurtje Cornelis Gla / sekas ou ruym 22 jaer /is gerust den 13 jannuary anno 1766 [Bloys van Treslong Prins, N.H. kerk Zuid Scharwoude, p. 22].
24-4-1752: Het dode lichaam van Antje Dirx Schouten wordt aangegeven door haar man, in de klasse van 3 gulden. Zijn lijk wordt aangegeven door zijn zoon Cornelis op 22-6-1755. 
Glasekas, Cornelis Cornelisz (I40661)
 
235 1741 aangenomen als lidmaat te Oostzaandam, dochter van Guurtje Noome
1764 met attestatie naar Koog aan de Zaan 
de Boer, Guurtje Fransd (I51949)
 
236 1760 attestatie naar Ursem Visser, Trijntje Jansd (I58500)
 
237 1764 De erfgenamen van Aarjan Hendriks Zeun verkopen aan Pieter van een stuk zaadland aan de oostkant van de Diepsmeer, groot 15 snezen, belend Jan Aarjansz Schuit ten zuiden en Willem Kerkmeeer ten westen f 60,-- Zeun, Arijan Hendriksz (I51484)
 
238 177 huis en erf
- 6.10.1746 - De Rijp transport

bewaarplaats: SA Alkmaar

archief: OR De Rijp

inventarisnr: 6382 180

Trijntje de Wilde en haar overleden man, Jan van Raalte, op publieke veiling de 28ste l.l. verkocht door schout en
schepenen de insolvente boedel, voor f 477,-aan Sibo Tames, mr. schoenmaker, een huis en erf bezuiden de Regtestraat
met daar tegenover een huisje en erf benoorden de Regtestraat beoosten de Kralingbrug. Belending huis; O. Jan 't Lam,
W. Guurtje de Haas. Belending huisje; W. de koper. 
de Wilde, Trijntje (I21818)
 
239 1777 verteokken naar AmsterdaM Scheltes, Gerrit Pietersz (I7192)
 
240 1780 Warmenhuizen; Cornelis Scheltus verkoopt een huis en erf met werf aan Coirnelis Muntjewerff, belend met Maarten Ackerman ten zuiende en westen. Muntjewerff, Cornelis Cornelisz (I56715)
 
241 1791 Hilgond Hendriks Leeuwen verkoopt aan haar zoon Hendrik Bouwens een huis en een erf, beoosten en bewesten de straat, beland Jan Pranger en Jan Raijer sr. ten Z., Jan Raijersz ten N. op conditie dat Hilgond Leeuwen haar leven lang in het voorhuis moet of mag wonen en daarbij moet hebben het vrije genot van de regenbak en in elk geval genoemde Hilgond Leeuwen binnen de eerste 4 jaar komt te overlijden, dan zal haar dochter Guurtje Bouwens de vrijheid hebbben tot zolang de voorzegde 4 jaren niet ten einde zijn, op genoemde conditie in het voorhuis vermogen te blijven 600 Caroli Gulden Leeuwen, Hillegonda Hendriksd (I53256)
 
242 1791 met attestatie naar Wadway Krap, Jacob Hendriksz (I54054)
 
243 18-01-1692 (118) Frans Huijbertsz Lodder, oud schepen dezer dorpe ter eenre, Jan (ondertekent Cornelisz) Molenaer wonende te Watergang als man en voogd van Grietje Huijberts ter tweede zijde, Lobberig Gerrits, weduwe van Muus Huijbertsz, geassisteerd met Dirk Cornelisz Visser ter derde zijde, Trijntje Pieters, weduwe van zaliger Jacob Huijbertsz, geassisteerd met Jan Claasz ter vierder zijde en Welmoet Huijberts, weduwe van zaliger Jan Jansz Boenis, geassisteerd met Aart Claasz Geendijck en Jan Claasz Groot, raden dezer dorpe ter vijfde zijde, kinderen en erfgenamen van zaliger Huijbert Adriaansz Lodder en Aaltje Muus, in hun leven wonende te Zuiderwoude, hebben de nagelaten goederen gedeeld. Lodder, Huijbert Adriaansz (I46656)
 
244 18-03-1758 VERKOOP VAN LAND IN DEN ILP PAG. 12
Verkoper: Jan Gerritsz Kalf uit den Ilp
Koper: Claas Dirksz Damper uit den Ilp
Een partijtje akkerland in den Ilp, beoosten de Gouw, 91½ roeden, 24e Weer no 56. F. 15-00-00.

03-12-1759 TESTAMENT 3658 AKTE 75
Testament van Jan Gerritsz Kalf uit den Ilp. Hij legateerd aan de zoon van zijn zuster Gerrit Pouwelsz, zijn huis waar hij thans in woont en een koppel akkerland, 50 roeden in de Veenen in Landsmeer. Aan de zoon van zijn broeder Gerrit Pietersz Kalf een strook land in dn Ilp beoosten de Gouw, 100 roeden; en koppel akkerland, 303 roeden, in de banne van Landsmeer bij de "Pater Poel". Tot zijn erfggenamen stelt hij zijn naaste bloedverwanten.

 
Kalf, Jan Gerritsz (I37589)
 
245 18-03-1758 VERKOOP VAN LAND IN DEN ILP PAG. 12
Verkoper: Jan Gerritsz Kalf uit den Ilp

Koper: Claas Dirksz Damper uit den Ilp

T r a n s a c t i e :

Een partijtje akkerland in den Ilp, beoosten de Gouw, 91½ roeden, 24e
2

Weer no 56. F. 15-00-00. 
Damper, Klaas Dirksz (I37484)
 
246 18-05-1791 BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 33
Jan Muusz de Wit en Abraham Bosschieter als voogden over de onmondige Trijntje
Hendriks Stam en Dirk Hendriksz Stam ter eerster zijde. Jan Vink gehuwd met
Geertje Hendriks Stam uit Purmerland. Zijnde Trijntje, Dirk en Geertje Hendriks
Stam kinderen van wijlen Hendrik Stam in 2e huwelijk verwekt bij wijlen Maartje deWit, ter tweeder zijde. Court Allertsz gehuwd met Aaltje Hendriks Stam; Jan Olij
gehuwd met Pietertje Hendriks Stam, wonende onder Purmerend. Zijnde Aaltje en
Pietertje Hendriks Stam kinderen van Hendrik Stam in 1e huwelijk verwekt bij
Aaltje Egberts Kuijper, ter derder zijde. Zij scheiden de boedel van hun vader en
schoonvader Hendrik Stam. 
Stam, Hendrik (I18127)
 
247 18-06-1771 EXTRACT NOTARISAKTE 3658 AKTE 165


Voor Klaas Schoorl, notaris te Purmerend, verschenen Jan Boom wonende te Landsmeer, Hermanus Moilives gehuwd met Grietje Stam wonende te Zaandam; Jan Dorreboom uit Landsmeer,
samen met Jan Boom voogden over Jan Jongejan en daarom te zamen de enige erfgenamen van hun broer en oom Klaas Boom, op 27-05-1771 te Landsmeer overleden.
Zij verdelen de erfenis. Jan Jongejan erft een huismanswoning in de Purmer aan de Westerweg met twee stukken grond, groot 17 morgen 311 roeden, kavelkaart no 19 en 20, belend met
de erven van Mattheus Groenewout ten N en Juffr. de Waart ten Z; benevends de helft in 4 morgen 25 roeden land, kavelkaart no 16, belend de Monnickendammerweg ten N en de erven
van Mattheus Groenewout ten Z. 
Boom, Klaas Jansz (I58782)
 
248 18-08-1753 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP PAG. 287
Verkoper: Claas Tump gehuwd met Trijntie Dirks Schaap, uit Landsmeer; Pieter
Jansz Dekker gehuwd met Trijntie Dirksz Schaap, uit den Ilp, voor hen
zelf en voor de verdere erfgenamen van Jan Simonsz Schaap, in den Ilp
overleden.
Koper: Pieter Harder uit den Ilp
T r a n s a c t i e :
Een huis en erf in den Ilp beoosten de Gouw, Tijmon Pietersz Gnuijt ten N
en Pieter Sijmonsz ten Z. F. 65-00-00.
Zijn naam komt voor bij de verdeling van de nalatenschap van zijn vader Pieter Claasz. Tump (2) op 26 Mei 1735. O.R. Archief 3452, toen hij met zijn broer Jan, ieder een helft kreeg toebedeeld in de melkschuit van het veer van Cadoelen op Amsterdam.Blijkbaar heeft zijn broer, Jan Pietersz. Tump de hem toebedeelde helft in de boeier weer verkocht, want 22 September 1750 verkoopt Lijsje Gerrits Bradt, de weduwe van Cornelis Jansz. Jonker aan Claes Pietersz. Tump, wonend in het Zuideinde van Landsmeer, de helft in een boeier of Melkschuit, varende van Cadoelen in het veer met melk op Amsterdam en dat met zijn “seijl en treijl” en staande en lopende want, voor fl. 341,- (O.R. Archief 3439 acte 149). Op 24 November 1750 doet Claes Pietersz. Tump deze helft weer over aan Claas Pietersz. Komen voor fl. 341,-. Maar 14 Augustus 1756 koopt Claes Pietersz. Tump deze helft weer van hem terug voor fl. 475,-, om op 25 September 1756 de volle eigendom van deze boeier, die dan “de Dageraad” wordt genoemd, over te dragen aan Hemme Cornelisz. Hoveling, wonende in het Zuideinde van Landsmeer voor fl. 1000,-.Volgens hun testament van 19 Januari 1736 bij de Notaris Cornelis Vredenhuys te Nieuwendam was Claes Pietersz. Tump gehuwd met Trijntje Dirks Schaap, dochter van Dirk Pietersz. Schaap in de Ilp. Trijntje Dirks Schaap is 1 Februari 1756 te Landsmeer begraven. Hun huwelijk bleef kinderloos.
30 Januari 1742 (O.R. 3438) Claas Pietersz. Kalff verkoopt aan Claas Pietersz. Tump, wonend in het Zuideinde een stuk land gelegen in het Zuideinde, genaamd “Pieter Suydens Meerkamp” groot 11421/2 roeden voor fl. 200,-. De weduwe van Dirk Heynisz. ten Zuiden en Jan Kitser ten Noorden.30 Januari 1742. (O.R. 3438) Claas Pietersz. Tump wonend in het Zuideinde verkoopt aan zijn moeder Aagje Deventer, weduwe van wijlen Pieter Claasz. Tump een stuk land groot 521 roeden voor fl. 140,- De koopster en Jan de Ruyter ten oosten en de weduwe van Cornelis Gruys ten Westen. Uit de aanduiding van de ligging van dit perceel valt op te maken dat het op het Tuinpad moet hebben gelegen.28 April 1750. (O.R. 3439). Dirk Jansz. Put in de Buikslotermeer te Landsmeer verkoopt aan Claas Pietersz. wonende in het Zuideinde, een huis en erf in het Zuideinde op de Karker voor fl. 130,-. Het land van Gerrit Boelens ten Zuiden en de Karkersloot ten Noorden. Dirk Jansz. Put had deze woning de zelfde dag gekocht van de erfgenamen van Gerit Sijmonsz. Heijns. Het betrof hier de boerenwoning welke wij nu aanduiden met “de Leggende Os” bij Cadoelen. Het was de ouderlijke woning van Gerrit Sijmonsz. Heijns, die hij uit de nalatenschap van zijn ouders Sijmon Gerritsz. Heijns gehuwd met Trijntje Luykasdr. Goede, had geërfd. Deze laatsten hadden hier hun levenlang gewoond.
3 Januari 1753 kocht hij op een veiling in de herberg “de Oude Vriese Boer” (nu Driesprong geheten) uit de nalatenschap van Dirk Claasz. Steijl, een huis en erf in de Keeren, gelegen aan de Noordzijde van de bakkerij van Sijmon Norda voor fl. 140, _ Dit huis stond dus op de plaats van de beide kaaspakhuizen in de Keeren, welke onlangs zijn afgebroken. 26 April 1754 verkocht hij het huis in de Keeren, dat hij het vorige jaar had gekocht, genummerd 65 voor fl. 160,- aan Sijmon Sijmonsz. Kalff. Sijmon Norda, de bakker, was toen aan de Zuidzijde gelegen en Philip Pietersz. was de buurman aan de Noordzijde.30 Augustus 1755. Uit een acte van het Oudrechterlijk Archief van deze datum (O.R. 3440) blijkt dat Claas Tump te Landsmeer Opsiender of diacon der Mennoniete Gemeente was.Zoals we hebben gezien was Trijntje Dirks Schaap, zijn eerste echtgenote overleden 1 Februari 1756 te Landsmeer begraven.Uit een acte verleden voor notaris C. Vredenhuys blijkt dat 18 Mei 1757 de voorwaarden werden vastgelegd voor een huwelijk met Antje Dirks Smit, de weduwe van Frederik Kool, die in het huis woonde ten Zuiden van het voormalige pakhuis “de Vos”, in de Keeren. Hierin werden vermeld dat de bruid ten huwelijk medebracht een huis en erve in het begin van de Keeren en een ernaast gelegen stuk land ter grootte van 1400 roeden, alsmede een uitgebreide inboedel.Het huwelijk met Antje Dirks Smit vond plaats op 5 Juni 1757. Dit huwelijks is niet in kerkelijke registers te vinden, maar, daar zij tot de Doopsgezinde Gemeenten behoorden werd in het Rechthuis voor Schout en Schepenen voltrokken.
Bij een publieke verhuring ten huize van Egbert Smit op 30 December 1758, in de herberg “de Groene Ridder” aan Cadoelenwerden de landen gelegen in de Wilmckebreek, in eigendom toebehorende aan Cornelis Sorgdrager & Comp. te Amsterdam, verpacht voor een jaar, dus 1759, een huurde Claas Tump een stuk land bezuiden de Molen groot 1979 roeden voor tl. 41,- terwijl hij het hooi in het wagenhuis overnam voor fl. 7,-.13 Oktober 1759 werd Antje Dirks Smit te Landsmeer begraven, waarop hij 2 Januari 1760, tijdens een ziekte zijn testament liet opmaken en passeren voor Schout en Schepenen en de Gemeente Secretaris, waarbij hij onder meer bepaalde dat aan de Diaconie der Mennoniete Gemeente in de llp als legaat zou worden uitgekeerd fl. 500,-.Aan de zwagers en schoonzusters (broers en zusters van zijn eerste echtgenote) te weten Aryan Dirksz. Schaap, Magdaleentje Dirks Schaap, Dieuwertje Dirks Schaap en Aryan Cornelisz. De nagelaten zoon van Lijsje Dirks Schaap, allen wonende in den Ilp moest een bedrag van fl. 600,- in totaal worden uitgekeerd, dus per persoon fl. 150,-. Hieraan werd toegevoegd dat Aryan Dirksz. Schaap bovendien in eigendom zou verkrijgen een stukje land gelegen aan de noordzij van diens woning, indien dit bij het overlijden van den testateur nog tot diens boedel zou behoren.
Antje Pieters Pronk, dochter van Pieter Pronk werd bedacht met een legaat van Twee Honderd Gulden. Verder werden als zijn erfgenamen aangewezen Pieter, Jan, Geertje en Wiggert Jansz. Tump, de nagelaten kinderen van zijn broer Jan Pietersz. Tump en de beide zoons Pieter en Claas van zijn vooroverleden broer Sijmon Pietersz. Tump.15 November 1760 (O.R. 3440) kocht hij van Pieter Cornelisz. Sleper, wonende in het Zuideinde een stukje land benoorden de kerk genaamd de worf van Dirk Hil groot 48 roeden,en de worf van Cornelis Beth’s erven, daarachter gelegen, groot 98 1/4 roeden dus samen 146 1/4 roeden voor fl. 30,-. Albert Schouten ten Zuiden en de verkoper ten Noorden.24 Maart 1764 (O.R. 3441) verkocht hij dit bezit weer aan Albert Jansz. Schouten voor fl. 12,-.5 Februari 1761 kocht Claes Pietersz. Tump op een veiling in de herberg van wijlen de weduwe van Andries Anthonie aan het Schouw, uit de nalatenschap van deze weduwe een stuk land in de Broekermeer, bezuiden de Middelweg, genaamd “Paderborn”, groot 6 Morgen 556 roeden voor fl. 360,-.
12 Maart 1761 trouwde hij voor de derde maal. De uitverkorene was ditmaal een weduwe van Buiksloot, Woutertje Hendriks Kok. Pieter Claasz. Tump bewoonde een boerderij bij Cadoelen met uitgestrekte landerijen ter grootte van 47 deijmt en 130 roeden. Hij is daar overleden en werd te Landsmeer begraven op 28 Mei 1764.De inventaris van zijn nalatenschap werd 31 Mei 1764 ten huize van de overledene opgemaakt door de gemeente secretaris Cornelis Gruys en getuigen en vermeldt:Een huis en erf en diverse stukken land alle gelegen in deze jurisdictie, te samen groot 47 deijmt en 130 3/4 roeden, zijnde dit huis door de overledene bewoond.Een huis en erf in het Zuideinde van Landsmeer, belend Dirk Stam ten Zuiden en het land van Pieter Leuntjes ten Noorden.Zeven stukken land gelegen in de banne Buiksloot te samen groot 11 deijmt en 12 roeden.Drie stukken land en een worf in de banne van Purmerland en Ilpendam te samen groot 2 deijmt en 25 roeden.Verder enige hypotheekbrieven en obligaties, een uitgebreide inboedel en aan diverse muntspeciën een somma van Twee Duizend een honderd drie en twintig Gulden en twaalf stuivers, welk laatste bedrag zich in een gesloten lessenaar bevond.In zijn bedrijf werden aangetroffen een plat en twee melkschuiten, op het land een partij hennen. Een werkschuit had hij verhuurd aan Barent Derlagen te Oostzaan. De stalling, zijnde een schuur in het land bevatte 18 stuks rundvee, twee pinken, 5 schapen en 8 lammeren.Zowel uit zijn laatste testament alsook uit de boedelverdeling blijkt duidelijk dat hij geen kinderen heeft nagelaten. 
Tump, Klaas Pietersz (I57307)
 
249 18-09-1765 TESTAMENT 3658 AKTE 119
Testament op de langstlevende van Pieter Sijmonsz Stroo en Claartje Dirks,
echtelieden uit den Ilp. Zij legateren aan hun dochters Willempje Pieters Stroo en
Neeltje Pieters Stroo. 
Stroo, Pieter Simonsz (I28995)
 
250 18-09-1794 AKTE VAN UITKOOP EN VOOGDIJ 3660 AKTE 73
Neeltje Klaas Knip, weduwe van Pieter Albertsz de Ruijter, wonende te Purmerland.
(not. Klaas Schoorl te Purmerend 18-01-1786 Testament) Zij wil hertrouwen en
bewijst aan haar drie kinderen Albert, Klaas en Aagje Pieters de Ruijter het vaderlijk
erfdeel. Zij stelt tot voogden over de kinderen haar schoonvader Albert de Ruijter en
zijn broer Dirk de Ruijter, beiden uit Purmerland. 
Knip, Neeltje Klaasd (I21065)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 2277» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Pieter.