Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 113,839

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 2277» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 03-02-1688 TWEE STUCKIES LANT OP DEN 'N UIJTGOUW FOLIO 40 R
Verkoper: Pieter Klaasz Kalff te Watergang.

Koper: Tijmon Pietersz te Landsmeer.

Transactie: Twee stukjes land bij elkaar gelegen op de Nieuwe Gouw, samen 750
roeden, Cornelis Dircksz ten O en Heijn Sijmonsz ten W. F. 175-00-00. 
Kalf, Pieter Klaasz (I12922)
 
52 03-02-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE PURMERLAND FOLIO 259-R
Verkoper: Gerrit Nieuwburgh uit Amsterdam

Koper: Fokke Uldriks uit Purmerland

Een huis en erf te Purmerland, benoorden de kerk en bewesten de Gouw,
Muesje Cornelis, weduwe van Pieter Claesz Boom ten Z en het huisje van Philip Jansz ten N. F. 20-00-00.


28-04-1736 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND TE PURMERLAND FOLIO 102-R
Verkoper: Claes Jacobsz Pasmooij gehuwd met Annetje Boom; Pieter Cornelisz Boom, Pieter Braek en Dirk Duijfs als voogden over Jan Cornelisz Boom,
Jan Claesz Boom, Cornelis Harmensz gehuwd met Neeltje Claes Boom, Albert Pietersz Out en Jan Claesz Boom als voogden over Muesje Claes Boom
en Pieter Claesz Boom; Pieter Plek en Dirk Pauw als voogden Claes Dirksz, onmondig zoontje van Maritje Claes Boom. Allen erfgenamen van Muesje Cornelis,
weduwe van Pieter Claesz Boom te Purmerland overleden.

 
Cornelisd, Muusje (I58772)
 
53 03-04-1693 OVEREENKOMST TOT LEVENSONDERHOUD 3655 AKTE 4


Jan Claasz Schouten ter eenre. Jan Ghijsbertsz, oud schepen, Jacob Claasz Bosschieter voor hem zelve en als voogd nevens Gerrit Hardersz, oud schepen en Jacob Aris, medevoogden over de kinderen van Aert Claasz en Niesie Pouwels, en Dirck Sijmonsz Swart, zich gezamenlijk sterk makende voor Trijntje Claas, allen uit den Ilp.
Zij komen overeen dat Jan Claasz Schouten zijn moeder Fransien Aerts en zijn zuster Trijntie Claas, hun leven lang zal onderhouden. Hij zal daarvoor ontvangen al de goederen van zijn moeder en zuster. Mocht zijn zuster trouwen dan wordt er iets anders geregeld.


13-06-1694 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 20Bijeenvergaderd zijn: Jan Claasz Marijns, oud burgemeester en vroedschap; Jan Ghijsbertsz, oud schepen; Jan Claasz Schouten voor zich zel en voor zijn zuster Trijntie Claas; Dirck Sijmonsz Swart; Jacob Claasz Bosschieter, oud schepen voor hem zelf en als voogd over de nagelaten kinderen van Aert Claasz Schouten; Claas Gerritsz Harde Claas, allen uit den Ilp; Jacob Cornelisz Visscher met authorisatie van de kinderen van Pieter Gerritsz Harde Pieter wonende op de Coogh. Zij komen overeen de nagelaten goederen van Eeght Jacobs, Trijn Aerts en Geert Aerts alsmede van Gerrit Hardersz en bij de laatste als laatst overledene in bezit geweest, als volgt te verdelen:


02-03-1697 OVEREENKOMST TOT LEVENSONDERHOUD 3655 AKTE 63Dirk Jacobsz Oossaen en Jan Claasz de Waal als voogden over Trijn Claas, nagelaten dochter van Jan Claasz Schouten ter eenre. Jacob Bosschieter regerend schepen, broeder van gemelde Trijn Claas, naast Dirk Swart, oud schepen uit hoofde van zijn vrouw Eefie Claas die mede een zuster is van Genoemde Trijn Claas, ter andere zijde, allen uit den Ilp. Zij komen overeen dat Jan Claasz Schouten, Jacob Bosschieter en Eefie Claas hun zuster Trijn Claas haar leven lang zullen voorzien van kost en kleding. 
Schouten, Jan Klaasz (I60312)
 
54 03-05-1860 vertrokken naar Buiksloot Steur, Pieter Klaasz (I62754)
 
55 03-06-1786 AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 90
Trijntje Pieters Gnuijt, weduwe van Klaas Wup uit den Ilp, geeft procuratie aan haar
zoon Pieter Muusz Swikker uit den Ilp, om voor haar te verkopen een huis en erf in
den Ilp en zes percelen land. 
Gnuijt, Trijntje Pietersd (I44149)
 
56 03-08-1716 HYPOTHEEK 3656 AKTE 116
Cornelis Boom en Cornelis Duijfs, beiden uit Purmerland, regerende kerkmeesters aldaar, zij bekennen schuldig te zijn aan Gerberigh Pieters,
weduwe van Jan Claasz Boom uit Purmerland een somme van F. 400-00-00, onder verband van alle kerkegoederen.
Borgen Jacob Claasz Bosschieter en en Jan Jansz Spanjer, regerende burgemeesters van Purmerland. 
Boom, Jan Klaasz (I58826)
 
57 03-12-1896 Zuid Afrika de Boer, Pieter Cornelisz (I22082)
 
58 04-02-1730 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE PURMERLANDVerkoper: Dirk Claesz Dobber uit Purmerland Koper: Jan Claesz Dobber, de broer van de verkoper, mede uit Purmerland
De helft in een huis en erf te Purmerland, bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, een ledig erf van Albert Pietersz Oudt ten Z en Dieuwer Booms, weduwe Mr. Jacob Besselaer, in leven chrirurgijn te Purmerland ten N. De andere helft reeds in bezit van de koper. F. 46-00-00. 
Dobber, Jan Klaasz (I30094)
 
59 04-03-1767 TESTAMENT 3658 AKTE 130


Testament van Pieter Harder, oud schepen, uit den Ilp. Hij legateert aan Claas Jansz Dekker en aan Trijntje Dirks, weduwe van Pieter Jansz Dekker en aan zijn dienstmeid Trijntje Pieters Hooft. Tot erfgenamen stelt hij de Diakonie armen van de Gereformeerde gemeente te Purmerland. 
Harder, Pieter Gerritsz (I65959)
 
60 04-06-1694 TESTAMENT VAN FEIJTIE ADAMS UIT PURMERLAND 3655 AKTE 22 Testament van Seijtie Adams, laatst weduwe van Jan Jansz, uit Purmerland. Zij legateerd aan haar jongste kind Jannetje Jans F. 1500-00-00. Aan haar zoon Adam Adamsz, geteelt bij Adam Bruijn F. 500-00-00. De rest van haar goederen zullen gelijkelijk worden verdeeld over haar drie kinderen. Ze stelt als voogden aan over haar na te laten kinderen, haar drie broers Dirk Aemsz, Pieter Aemsz en Jan Aemsz. Getuigen: Jan Jansz Spanien de jonge en Albert Pietersz Out. de Boer, Sophia Adamsd (I36305)
 
61 04-06-1753 TESTAMENT 3658 AKTE 50


Testament van Claas Schouten, oud burgemeester van Purmerland. Hij legateerd aan zijn huishoudster Maartje Jacobs, Neeltje Jans Ales en Dirk Pietersz Appel. 
Ales, Neeltje Jansd (I65859)
 
62 05-01-1762 TESTAMENT 3658 AKTE 93
Testament op de langstlevende van Tijmon Sijmonsz Scharn en Grietje Dirks,
echtelieden uit den Ilp. 
Scharn, Tijmon Simonsz (I44112)
 
63 05-02-1684 (68) Huwelijkse voorwaarden van Sijmon Jacobsz Bruijn, jongman van Zuiderwoude, geassisteerd met Jacob van Rijn, raad en oud-burgemeester dezer dorpe, en Maritje Outgers, jongedochter van Marcken, geassisteerd met haar broeder Claas Outgersz. Bruijn, Simon Jacobsz (I46672)
 
64 05-03-1692 (119) Jan Gerritsz Backer ter eenre zijde en IJsbrand Sijmonsz Groen, getrouwd met Stijntje Gerrits ter andere zijde, kinderen en erfgenamen van zaliger Gerrit Luijcasz Backer en Trijn Jans, in hun leven bakker en bakkerin dezer dorpe, hebben de nagelaten goederen gedeeld, door bemiddeling van Jan Jacobsz de Jonge en Lambert Molenaer.


09-12-1693 (126) IJsbrand Sijmensz Groen, wonende binnen dezer dorpe ter eenre en Jan Gerritsz Backer, mede alhier woonachtig, oom en aanbestorven bloedvoogd van Sijmen IJsbrandsz Groen, onmondige zoon van IJsbrand Groen, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Stijntje Gerrits Backers zaliger ter andere zijde, hebben de huwelijksgoederen gedeeld. 
Bakker, Stijntje Gerritsd (I26594)
 
65 05-04-1724 TESTAMENT 3657 AKTE 55
Testament van Wumpje Jans, weduwe van Gerrit Claasz Gruijs uit Ilpendam. Zij
legateerd aan Giertje Huijgens, weduwe van Claas Gruijs haar huis en erf te
Ilpendam, dat zij thans bewoond. Als haar universele erfgenamen benoemt zij haar
broer Jan Jansz van Keeren en haar zuster Maritje Jans van Keeren, gehuwd met
Zijmon Willemsz Koperslager allen te Oostzaan. haar kleindochter Geertje Jans van
Keeren krijgt een obligatie.12-09-1722 VERKOOP VAN DE ZAAGMOLEN TE ILPENDAM FOLIO 25-V

Verkoper: Jan van Keeren uit Oostzaan, in opdracht van Wumpje Jans, weduwe
vanGerrit Claasz Gruijs en Guertje Huijgens, weduwe van Claas Gerritsz
Gruijs, beiden te Ilpendam.

Koper: Albert Booker en Claasz Bom, beiden uit Oostzaan

T r a n s a c t i e :

1. Een zeskante zaagmolen met een woon- en zomerhuisje en haar erven,
de houtloodsen, schuur en schuijtenhuijs en ale verdere gereedschappen;
bewsten de Trekweg bij Ilpendam, burgemeester Dirk Goud zijn land ten Z
en Wouter Ariaensz van der Meer ten N.

2. Een erf met een daarop staand wagenhuis in het dorp Ilpendam,
Cornelis Rinkel ten Z en Adam Thijsz Gorter ten N.

Samen F. 6200-00-00. 
van Keeren, Wempje Jansd (I38672)
 
66 05-04-1734 Lidmaat Doopsgezinde gemeente Oostzaandam de Vries, Karel Pietersz (I51970)
 
67 05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 23
Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan de onmondige nagelaten kinderen van Claas Pietersz Boom en zijn eerdere huisvrouw Grietje Tolks, waarover voogden zijn Albert Pietersz en Jan Groen, een somme van F. 100-00-00, onder verband van al de poldergoederen. 
Tolk, Grietje Jansd (I58809)
 
68 05-05-1759 AKTE VAN PROCURATIE 3658 AKTE 70


Willem Pauw uit Vollenhove, Cornelis Wortel gehuwd met Geertje Jans Pauw uit Landsmeer voor 1/5 deel Taams Klok gehuwd met Aagje Jans Pauw uit Purmerland voor 1/5 deel; Jan Pietersz Gouw en Cornelis Bruijn als voogden over het kind van Jan Klaasz Klok uit Ilpendam voor 1/5 deel; Taams Klok voorneoemd en Cornelis Groot uit Volendam als voogden over de kinderen van Grietje Klaas Klok voor 1/5 deel. Allen erfgenamen van wijlen Dirk Pauw, te Purmerland overleden. Zij geven procuratie aan Jan Spanjen, regerend burgemeester te Purmerland en Claas Gruijs oud burgemeester te Landsmeer om de erfenis te gelde te maken. 
Wortel, Cornelis Klaasz (I55322)
 
69 05-05-1759 AKTE VAN PROCURATIE 3658 AKTE 70
Willem Pauw uit Vollenhove, Cornelis Wortel gehuwd met Geertje Jans Pauw uit
Landsmeer voor 1/5 deel Taams Klok gehuwd met Aagje Jans Pauw uit Purmerland
voor 1/5 deel; Jan Pietersz Gouw en Cornelis Bruijn als voogden over het kind van
Jan Klaasz Klok uit Ilpendam voor 1/5 deel; Taams Klok voorneoemd en CornelisGroot uit Volendam als voogden over de kinderen van Grietje Klaas Klok voor 1/5
deel. Allen erfgenamen van wijlen Dirk Pauw, te Purmerland overleden. Zij geven
procuratie aan Jan Spanjen, regerend burgemeester te Purmerland en Claas Gruijs
oud burgemeester te Landsmeer om de erfenis te gelde te maken. 
Pauw, Geertje Jansd (I55333)
 
70 05-08-1753 met attestatie naar Den Ilp Bakker, Antje Thijsd (I35319)
 
71 05-09-1688 De Eers. Jan Jansz Slot (Slodt) en diens huijsvr. Welmoet Claes, woonende tot Middelie, gesondt, testeeren mutueel.


Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje, Pieter, Jan, Claas, Dirk, Cornelis en Grietje Dirksz Groot, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijn Pieters, overleden tot Middelie, daar vader af is Dirk Jansz Groot.
24-01-1730 De vader Dirk Jansz Groot ter eenre en de voogden Jan Jansz Slot en Jan Gerritsz Beets ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, met consent van de tegenwoordige bruid Maritje Gerritsz. Naast stukken land een losrentebrief van f 650.- op naam van de voogden van Dirk Jansz Groot in dato
24-06-1709. Verder verklaarde de vader dat hij ten behoeve van zijn kinderen volledig afstand doet van zijn portie in de nalatenschap van zijn peetje Wullemoet Claasz, tegenwoordige huisvrouw van Jan Jansz Slot tot Middelie.


Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige dochter van wijlen Jan Sijmonsz Hoek, op Axwijk overleden, daar moeder af is Stijntje Dirks.
03-09-1743 De moeder Stijntje Dirks ter eenre en de voogden Pieter Dirksz Groot en Pieter Wit ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen twee derde part in twee stukken land in de Zeevang onder Kwadijk en moeders halve portie in de gehele erfenis van Wellemoet Claes, in leven huisvrouw van Jan Jansz Slot, tot Middelie overleden, van welke nalatenschap Jan Jansz Slot zijn leven lang het vruchtgebruik zal genieten.
12-12-1747 De voogden Pieter Dirksz Groot en Pieter Wit laten goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van Jan Jansz Slot, zijnde de halve erfportie van de gehele nalatenschap van Wellemoet Claas, in leven huisvrouw van Jan Jansz Slot.
07-01-1755 De voogden Pieter Groot en Pieter Wit laten f 42.- registreren het kind aangeërfd van haar oudoom Jan de Wever.
03-02-1764 De voogden Pieter Wit en Pieter Groot hebben het resterende 1/3 part land aangekocht. 10-08-1764 Trijntje Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden de goederen. 
Klaasd, Wolmoet (I56497)
 
72 05-12-1694 (128) Jacob Jansz Backer ter eenre, Geertje Jans, weduwe van zaliger Heijn Claasz Mandose ter tweede, Eefje Jans, huisvrouw van Claas Jacobsz Soet ter derde zijde, allen wonende te Zuiderwoude, erfgenamen ab intestato van hun overleden zuster Aagt Jans, weduwe van wijlen IJsbrant Willems Grebber, hebben de nalatenschap van hun zuster Aagt Jans gedeeld. Bakker, Aagje Jansd (I46726)
 
73 05-12-1694 (128) Jacob Jansz Backer ter eenre, Geertje Jans, weduwe van zaliger Heijn Claasz Mandose ter tweede, Eefje Jans, huisvrouw van Claas Jacobsz Soet ter derde zijde, allen wonende te Zuiderwoude, erfgenamen ab intestato van hun overleden zuster Aagt Jans, weduwe van wijlen IJsbrant Willems Grebber, hebben de nalatenschap van hun zuster Aagt Jans gedeeld. Bakker, Jacob Jansz (I57909)
 
74 06-02-1734 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND TE PURMERLAND FOLIO 60-R Verkoper:
Jan Albertsz Bijl uit Amsterdam en Klaes Jansz Marijn gehuwd met Neeltje Alberts Busch uit Purmerland, voor zichzelf en instaande voor de verdere erfgenamen van Claes Albertsz Busch, te Amsterdam overleden. 
Busch, Neeltje Alberts (I51083)
 
75 06-04-1683 TAXATIE VAN DE COORENMOLEN IN DEN ILP FOLIO 132 V
Taxatie: Op verzoek van Jacob Jansz Bosschieter, (koper).

Transactie: Een korenmolen, staande in den Ilp. getaxeerd op F. 900-00-00. 
Bosschieter, Jacob Jansz (I3097)
 
76 06-04-1795 AKTE VAN PROCURATIE 3661 AKTE 8 Grietje Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs en alzo medegerechtigd tot de nalatenschap van Sijmon Duijfs, wonende te Ilpendam. Zij geeft procuratie aan Dirk Martensz Wagenaar, wonende te Ilpendam, om haar belangen in deze nalatenschap te behartigen. Duijfs, Grietje Cornelisd (I36344)
 
77 06-06-1705 AKTE VAN DEELING 3656 AKTE 16
Dirk Goudt, nagelaten zoon van Willem Goudt geeft te kennen dat hij met zijn broeder Pieter Buijs heeft gescheiden en gedeeld een gemeenschappelijke obligatie ad F. 2000-00-00 te laste van het gemeene land en ten naam van Abraham Heijdanis uit Leiden. 
Gout, Dirk Willemsz (I60129)
 
78 06-09-1807 BOEDELSCHEIDING VAN CORNELIS WAGENAAR TE ILPENDAM3652 FOLIO 202-V
Simon Wagenaar uit Ilpendam; Fredrik Zee gehuwd met Lijsje Wagenaar uit Spanbroek; Hendrik van den Heuvel gehuwd met Trijntje Wagenaar wonende te Broek in Waterland. Zijnde Simon, Lijsje en Grietje enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Cornelis Wagenaar en Lijsje Leuntjes. De goederen worden als volgt verdeeld: Aan Simon Wagenaar uit Ilpendam: Een huis en erf, zijnde een grutterij met zijn gereedschappen, te Ilpendam, cohierno 42 met een stukje grond daar tegenover no 42 La A. Twee stukken land 12e Weer no 187, 3 deijmt 62½ roeden; 12e Weer no 188, 3 deijmt 62½ roeden. Aan Fredrik Zee: Twee stukken land bewesten de Jaagweg, 187½ roeden en 10 deijmt 37½ roeden weed. Aan Hendrik van den Heuvel: Contanten navenant. 
Wagenaar, Cornelis Cornelisz (I37554)
 
79 06-11-1919 vertrokken naar Neede de Boer, Niesje Cornelisd (I23987)
 
80 07-02-1791 TESTAMENT 3660 AKTE 31
Testament op de langstlevende van Albert Dirksz de Ruijter en Maartje Pieters Dekker, echtelieden te Purmerland. Legaten aan hun zoon Dirk Albertsz de Ruijter: 9 stukken land in de Purmerlanderpolder 9e Weer no. 8, 10, 24 t/m 29 en 41, samen 11 deijmt 175 roeden. Aan hun dochter Antje Alberts de Ruijter: een huis en erf te Purmerland beoosten de Gouw, de testateurs ten N en Cornelis Smit ten Z. Zij benoemen tot hun erfgenamen hun vier kinderen Dirk, Pieter, Antje en Hillegond Alberts de Ruijter. 
de Ruijter, Albert Dirksz (I36349)
 
81 07-03-1750 VERKOOP VAN LAND IN DEN ILP
Verkoper: Klaas Jongh, schout en Claas Gruij, secretaris te Landsmeer, als curatoren over de geabandonneerde boedel van wijlen Claas Germetsz en Nietsie Cornelis, echtelieden te Landsmeer
Koper: Aerent Kluijt uit Watergang Een stuk land in den Ilp voor weed, 1 deijmt, Cornelis Pietersz Vers (Vars?) ten O en Jan Groeneveldt ten W. F. 21-00-00. 
Kluijt, Arend Klaasz (I45295)
 
82 07-05-1759 acten gegeven op 12 st. zegel de Boer, Pieter Jansz (I56979)
 
83 07-05-1765 TESTAMENT 3658 AKTE 117
Testament van op de langstlevende Jan Pietersz Gouw, oud burgemeester en Geertje
Pieters Smak, echtelieden te Ilpendam. Zij legateren aan hun zoon Pieter Jansz
Gouw het huis en erf te Ilpendam en aan hun dochter Maartje Jans Gouw twee
stukjes land, het eene aan de Jaagweg, 2 deijmt 12½ roeden, genaamd "Het
Ezelsveld", het andere op de Wilsloot, ca 2 deijmt, achter Kroons, genaamd "het
Wilsweer". 
Gouw, Jan Pietersz (I25183)
 
84 07-11-1767 TESTAMENT 3658 AKTE 138
Testament op de langstlevende van Claas Pietersz Gnuijt en Trijntje Jacobs Deventer,
echtelieden te Purmerland. 
Gnuijt, Klaas Pietersz (I13163)
 
85 07-12-1737 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM FOLIO 132-V
Verkoper: Stijntje Pieters Kat, weduwe van Pieter Reijersz Bloem uit Ilpendam
Koper: Dirk Senteni uit Ilpendam

T r a n s a c t i e :

Een huis en erf te Ilpendam op het Noordend bij de kerk, Lubbert
Harmensz ten Z en de koper ten N. F. 36-00-00. 
Kat, Stijntje Pietersd (I38232)
 
86 07-12-1761 TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE 3658 AKTE 92
Jacob Dirksz Vosje gehuwd met Giertie Claas, wonende in den Ilp. Zij transporteren
aan Pieter Vreedenhuijs te Nieuwendam: een obligatie, F. 500-00-00 in kapitaal.
Welke obligatie aan de voogden van Giertie Claas was overgedragen door Sijmon
Hottentot, koopman te Oostzaan. Welke aan hem werd overgedragen door Gerrit
Jansz Pronk, die naast zijn broer Pieter Jansz Pronk erfgenaam was van wijlen hun
grootmoeder Lijsje Kloppers. 
Pronk, Gerrit Jansz (I44103)
 
87 0717 Notarieel archief Edam:
3/3 1725 Genoemd worden de voogden over de kinderen van wijlen Pieter
Cornelisz Binnewijsent in de wandeling genaemt Pieter Droogh i.s.l.
Regent van Quadijck en van Maritje Cornelis te Quadijck. 
Binnewijsend, Pieter Cornelisz (I30089)
 
88 08-06-1692 (161) Voor Jan Jacobsz Schout te Zuiderwoude, Cornelis Muusz Noom en Claas Claasz Timmerman schepenen en Sijbrand Roos, secretaris dezer dorpe verklaart Cornelis Claasz Sootereeckenen, oud omtrent 33 jaar, reisvaardig, op verzoek van zijn schoonmoeder Eegje Jacobs dat hij in mei laatstleden op verzoek van Maritje Outgers, weduwe van zijn zwager zaliger Sijmon Jacobsz Bruijn in Amsterdam de nagelaten goederen heeft opgehaald van het schip (naam niet vermeld) waarmee Sijmon Bruijn voor timmerman was uitgevaren naar de Oostzee. Sootereeckenen, Cornelis Klaasz (I46675)
 
89 08-06-1692 (161) Voor Jan Jacobsz Schout te Zuiderwoude, Cornelis Muusz Noom en Claas Claasz Timmerman schepenen en Sijbrand Roos, secretaris dezer dorpe verklaart Cornelis Claasz Sootereeckenen, oud omtrent 33 jaar, reisvaardig, op verzoek van zijn schoonmoeder Eegje Jacobs dat hij in mei laatstleden op verzoek van Maritje Outgers, weduwe van zijn zwager zaliger Sijmon Jacobsz Bruijn in Amsterdam de nagelaten goederen heeft opgehaald van het schip (naam niet vermeld) waarmee Sijmon Bruijn voor timmerman was uitgevaren naar de Oostzee. Outgersd, Maartje (I46676)
 
90 08-12-1735 met attestatie van Alkmaar naar Jisp
OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 878 0 336 449
 
de Boer, Cornelis (I39430)
 
91 09-01-1687 (75) Huwelijkse voorwaarden van Claas Jacobsz Soet, jongman, geassisteerd met zijn broeder Pieter (ondertekent Jacobsz) Bruijn en Eefje Jans, jongedochter, geassisteerd met haar vader en voogd Jan Jacobsz Backer. Soet, Klaas Jacobsz (I48960)
 
92 09-01-1731 OVERDRACHT VAN EEN OBLIGATIE 3657 AKTE 91
Neeltje Claas Boom uit Purmerend, Jan Claasz Boom uit de Wormer, Pieter Dirksz Plek en Dirk Pauw als voogden over Claas Dirksz, onmondig zoontje van Maritje Claas Boom, Albert Pietersz Out en Cornelis Boom als voogden over Muesje en Pieter Claasz Boom, onmondige kinderen van Claas Pietersz Boom, gezamenlijk erfggenamen van Trijntje Claas Boom. Zij verkopen aan Cornelis Knoeijer, Pieter Duijfs en Sijmon Bosschieter, armenvoogden te Purmerland een obligatie F. 400-0000 hoofdsom, gekomen uit de boedel van Mr. Cornelis Calff. 
Boom, Klaas Pietersz (I58808)
 
93 09-02-1778 GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 24
Claas Hassenberg wonende te Amsterdam in de Weteringdwarsstraat verklaart dat hij op 27-01-1778 onderweg bij een boerenwoning aankwam bij Gerrit Pietersz Kalf, waar ene Claas Pietersz Kalf hem aansprak over 15 stuivers. Waarop ik zeide dat als hij dat kon aantonen ik dan wel 15 gulden zou willen betalen. Ik werd door Claas Pieters Kalf aangegrepen en door zijn broer Gerrit Pietersz Kalf met een steen op het hoofd geslagen. Claas Sijmonsz Moen en Sijmen Hooning verklaren dit gezien te hebben.

OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 137 0 725 967
 
Kalf, Gerrit Pietersz (I22893)
 
94 09-04-1808 BOEDELSCHEIDING VAN PIETER GERRITSZ DUIJFS 3652 FOLIO 220-V


Stijntje Vuijk uit Purmerend, laatst weduwe van Heseel Udes en eerder van Pieter Gerritsz Duijfs ter eenre. Pietertje Pieters Duijfs gehuwd met Pieter Boom, enige nagelaten dochter van wijlen Pieter Gerritsz Duijfs. De dochter is meerderjarig geworden door haar huwelijk en heeft recht op de legitime portie. Zij krijgt 1/3 deel in een bruijk land in het 3e Weer, in totaal grrot 15 deijmt 275 roeden. 1/3 deel in een bruik land in het 7e weer, 9 deijmt 328 roeden. 1/3 deel in een stuk land beoosten de Gouw in het 7e Weer, 3 deijmt 233 roeden. 1/3 deel in een huis en erf te Purmerland op de Kerkbuurt, cohierno 15. 
Duijfs, Pietertje Pietersd (I46323)
 
95 09-08-1714 BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 104
Sijmon Jacobsz Scharn uit den Ilp ter eenre zijde en Pouwels Garbrantsz, Dirk
Tijmonsz Gnuijt en Pieter Tijmonsz Gnuijt, allen uit den Ilp, als ooms en
bloedvoogden over Tijmon Sijmonsz Scharn, FRansje Sijmons Scharn en Trijntje
Sijmons Scharn, onmondige kinderen van genoemde Sijmon Jacobsz Scharn en zijn
eerdere huisvrouw Neeltje Tijmons ter andere zijde. De kinderen ontvangen: 1. Een
stuk land, 3 deijmt 25 roeden in de Achtervenne beoosten de Gouw, Marij Mossels ten
Z en Pouwels Dirksz ten N. 2. Een koppeltje akkerland genaamd "s Koningsweed"
325 roeden in de Weede, Jan Sijmonsz Vader ten Z en Geertje Thaems ten N. 3. Een
koppeltje akkerland, genaamd "De Ses Camp", 325 roeden in de Weede, Sijmon
Baertsz ten Z en Hillebrant Aertsz ten N. 4. Een koppeltje akkerland, genaamd "t
Besjesland", 325 roeden in de Weede, Aert Scharn ten Z en Jan Claesz Buijs ten N. 5.
Een aantal vrouwenkleren. 
Gnuijt, Neeltje Tijmonsd (I44110)
 
96 1 februarij 1788: Door Cornelis Remmentsz van het lijk van Lijsbeth Jacobs Sluijs te Oosterblokker in de Classe van F6,- Sluijs, Elisabeth Jacobsd (I20218)
 
97 1 kind Wiebe, Margaretha (I10788)
 
98 1 kind Neudorf, Catharina (I10877)
 
99 1 kind Neudorf, Cornelius (I13814)
 
100 1 kind Neudorf, Heinrich (I13870)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 2277» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Pieter.